תנאי השימוש

ברוך הבא לאתר שלנו. מטרת האתר הזה היא לספק מידע על התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית ("IAS") לכמה שיותר אנשים.

בהמשך נמצאים תנאי השימוש שלנו שמפרטים מה אתה יכול לצפות מאיתנו ומה אנחנו יכולים לצפות ממך. על-ידי כך שמשתמשים מגיעים לחלק כלשהו מהאתר הזה, הם מסכימים להיות מחויבים מבחינה חוקית לתנאים המפורטים בהמשך. האתר הזה נמצא בבעלות ה-IAS ובהתאם להסכם השירות הוא מאוחסן ומתוחזק על-ידי ארגון הסיינטולוגיה הבינלאומי ("CSI"). המידע באתר האינטרנט מסופק על-ידי IAS Administrations.

I. סימנים מסחריים

כל תרשים, לוגו, סימן שירות וסימן מסחרי שנמצאים בשימוש באתר הזה הם בבעלות ה-IAS או נמצאים בשימוש ברשותו של הבעלים. לכן, אין להשתמש בשום תרשים, לוגו, סימן שירות וסימן מסחרי בלי אישור מראש בכתב מ-IAS או הבעלים.

II. כתב ויתור והגבלת חבות

המשתמש מסכים במפורש שהוא משתמש באתר הזה באחריותו בלבד. לא ה-IAS ולא CSI, ולא אף אחד מחברי הצוות, הקצינים, המנהלים, העובדים או הסוכנים שלהם מתחייבים שהאתר הזה יעבוד ללא הפסקה או יהיה ללא טעויות; וגם אין הם מתחייבים לגבי התוצאות שאפשר לקבל מהשימוש באתר הזה.

האתר הזה מסופק על-ידי ה-IAS ומאוחסן על-ידי CSI "כפי שהוא". לא ה-IAS ולא CSI לא מבטיחים או מתחייבים בשום צורה, בין אם בצורה מפורשת או נרמזת, לגבי הפעילות של האתר הזה, המידע, התוכן, החומרים או השירותים המפורטים באתר הזה. במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים, ה-IAS ו-CSI מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת. לא ה-IAS ולא CSI נושאים בשום אחריות לנזיקין על כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באתר זה, לרבות אך לא רק לנזק ישיר, עקיף, מקרי ובלתי הפיך. שום עצה שנמסרה בעל פה או מידע שנמסר בכתב על-ידי ה-IAS, CSI או הצוות, הקצינים, המנהלים, העובדים, הסוכנים שלו או כדומה, לא יגרמו לנשיאה באחריות, והמשתמש לא יסתמך על עצה או מידע מהסוג הזה.

אין מצב שבו ה-IAS, CSI או כל גוף אחר שקשורים ליצירה, להפקה או להפצה של האתר הזה יהיו אחראים לנזיקים בעקבות נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או בלתי הפיך בעקבות השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר הזה, כולל אך לא רק, בעקבות ההסתמכות של המשתמש על מידע כלשהו שהתקבל מה-IAS או CSI או שנובע מטעויות, השמטות, הפרעות, מחיקה של קבצים או אי-מיילים, שגיאות, פגמים, וירוסים, עיכובים בפעולה או בשידור, או כל כשל אחר בפעילות, בין אם הם נובעים ממעשה אלוהים, קריסת תקשורות, גניבה, הרס, או גישה לא מאושרת לרישומים, לתוכניות או לשירותים של CSI או ה-IAS. המשתמש מסכים בזאת שהתנאים האלה יחולו על כל התוכן והשירותים הזמינים בכל האתר הזה. מכיוון שהחוק עשוי להיות שונה בין מדינות בארצות-הברית או בין מדינות אחרות, האחריות מוגבלת במידה הרבה ביותר שמותרת על פי חוק.

III. תוכן

א. זכויות קניין

המשתמש מסכים שהאתר הזה מכיל מידע, נתונים, תוכנות, צילומים, גרפים, סרטוני וידיאו, גופנים, שרטוטים, מוזיקה, צלילים, וחומרים אחרים (שידועים באופן כולל בתור "תוכן") שמוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, או זכויות קניין אחרות, ושהזכויות האלה הינן בתוקף ומוגנות בין אם מדובר בכל הצורות, המדיה והטכנולוגיה שקיימות כיום או שיפותחו בעתיד. כל התוכן מוגן בזכויות יוצרים בתור גוף עבודה אחד תחת חוקי ארה"ב והחוקים הבינלאומיים בנושא זכויות יוצרים, וה-IAS הוא הבעלים של זכויות היוצרים מבחינת הבחירה, התיאום, הסידור והקידום של תוכן כזה. המשתמש אינו רשאי לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, להוסיף, לפרסם, לשדר, להיות שותף בהעברה או במכירה של, ליצור עבודות המבוססות על, או להשתמש לרעה בתוכן, בין אם בכולו או בחלק ממנו. למעט במקרים שמותרים על פי החוקים החלים, אסור למשתמש להעלות, לפרסם, להעתיק או להפיץ בתוך שום תוכנן שמוגן בכזויות יוצרים, או לפי זכויות קניין אחרות, בלי לקבל אישור מהבעלים של זכויות היוצרים או זכויות הקניין האחרות.

ב. ייצוא

חוקי בקרת היצוא של ארה"ב מפקחים על היצוא והיצוא מחדש של טכנולוגיה שמקורה בארה"ב. זה כולל שידור אלקטרוני של מידע ותוכנות למדינות זרות ולכמה לאומים זרים. המשתמש מסכים לציית לחוקים האלה ולתקנות החלות – לרבות אך לא רק ל-Export Administration Act ו-Export Control Act ולא לשדר, באמצעים אלקטרוניים או בדרך אחרת, שום תוכנן שמגיע מהאתר הזה של ה-IAS לארץ או ליעד זרים, שהשידור אליהם מהווה הפרה של חוקים כאלה.

IV. מדיניות בנוגע לפרטיות

בהתאם לתנאים במדיניות בנוגע לפרטיות של ה-IAS, ה-IAS מכבד את פרטיותם של המשתמשים.

V. סיום השימוש

ה-IAS רשאי לחסום את הגישה של המשתמש, או להשהות את הגישה של כל משתמש לחלק מהאתר הזה או לכולו בלי שום הודעה מראש, בעקבות כל התנהלות שה-IAS או CSI, על דעת עצמם, מאמינים שהיא מפרה את אחד החוקים החלים או מזיקה למשתמש אחר, לספק שירות מצד שלישי, לספק שירות, ל-IAS או ל-CSI.

VI. שימוש על-ידי ילדים מתחת לגיל 18

לא ה-IAS ולא CSI אוסרים על קטינים לבקר באתר זה. ה-IAS ו-CSI חייבים להסתמך על הורים, אפוטרופוסים ואנשים האחראים על פיקוח על ילדים מתחת לגיל 18 שיחליטו איזה חומרים מתאימים לילדים האלה לצפיה ו/או לרכישה.

VII. החוקים החלים

אתר זה, בכפוף להסכם, נוצר ומאוחסן על-ידי CSI במדינת קליפורניה. ולכן, החוקים במדינת קליפורניה אם אלה אשר קובעים את התנאים בכתב הוויתור ובתנאים שמופיעים כאן, ואין הם מאופשרים תוקף חוקי לשום עקרונות אחרים. CSI שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוים באתר זה, בכתבי הוויתור ובתנאים בכל זמן. המשתמש מסכים בזאת באופן סופי וללא שום תנאים להיות נתון לסמכות המשפטית הבלעדית של מדינת קליפורניה בארצות-הברית של אמריקה, שנמצאת במדינת קליפורניה, עבור כל התדיינות או תביעה משפטית הנובעת מהשימוש באתר הזה או הקשורה לשימוש באתר הזה (ומסכים שלא להגיש שום תביעה בנוגע לכך, למעט לסמכות המשפטית המפורטת לעיל), מוותר על כל התנגדות לכך שהמיקום של ההתדיינות המשפטית מהסוג הזה יהיה במדינת קליפורניה ומסכים שלא לטעון בשום בית-משפט בקליפורניה שתביעה שהוגשה שתנאים האלה היתה ללא הסכמתו.

VIII. אפשרות הפרדה

התנאים שמופיעים בתנאי השימוש האלה ניתנים להפרדה. אם מסיבה כלשהי תנאי או סעיף מתנאי השימוש האלה יהפכו לבלתי תקפים או לבלתי ניתנים לאכיפה, במלואם או בחלקם, בכל תחום שיפוט, תנאי או סעיף אלה יהיו, מבחינת סמכות שיפוטית זו, לא תקפים במידה שהם לא בתוקף או בלתי ניתנים לאכיפה, מבלי שהדבר ישפיע כהוא זה על התוקף או אפשרות האכיפה של כל תנאי או סעיף אחרים בתנאי השימוש בכל סמכות משפטית.

IX. אישור

תנאי השימוש, לרבות כל המסמכים שמופיעים כאן בתור סימוכין, מהווים את כל ההסכם בינך לבין ה-IAS ו-CSI בנוגע למערכת היחסים שלך עם ה-IAS ו-CSI ומבטלים כל ההצהרות או המסמכים החוקיים הקודמים. באמצעות השימוש באתר של ה-IAS אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש. תנאי השימוש המוזכרים לעיל עשויים להשתנות.

×