HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Üdvözlünk a weboldalunkon! E weboldal célja, hogy minél több embernek információkkal szolgáljon a Scientologistok Nemzetközi Szövetségéről („IAS”).

Az alábbi Használati feltételek részletezik, hogy mit várhatsz tőlünk, és mi mit várunk el tőled. Ennek az oldalnak bármely területére belépve a felhasználók egyetértenek az alább lefektetett feltételekkel, és magukra nézve érvényesnek tekintik ezeket. Ez a weboldal az IAS tulajdonában van, és egy szolgáltatási megállapodásnak megfelelően az üzemeltetést és a karbantartást a Nemzetközi Scientology Egyház („CSI”) látja el. A weboldalon elérhető információkat az IAS Administrations biztosítja.

I. VÉDJEGYEK

Minden egyes grafika, logó, szolgáltatási védjegy és áruvédjegy, amelyet ezen a weboldalon használunk, vagy az IAS birtokában van, vagy a tulajdonosa engedélyével használjuk. Ezért az e weboldalon használt egyetlen grafika, logó, szolgáltatási jegy és áruvédjegy sem használható az IAS vagy a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

II. MENTESÍTŐ NYILATKOZATOK ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A felhasználó kifejezetten egyetért azzal, hogy ezt a weboldalt a saját felelősségére használja. Sem az IAS, sem a CSI, sem egyetlen munkatársuk, vezető tisztségviselőjük, igazgatójuk, alkalmazottjuk vagy megbízottjuk nem garantálja, hogy ez a weboldal sértetlen vagy hibátlan marad; és a weboldal használatából származó eredményekért sem vállalnak semmilyen garanciát.

EZT A WEBOLDALT AZ IAS „AHOGY VAN” („AS IS”) ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” („AS AVAILABLE”) ALAPON BIZTOSÍTJA, ÉS A CSI ÍGY ÜZEMELTETI. SEM AZ IAS, SEM A CSI NEM TESZ KIJELENTÉSEKET ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT – SEM NYÍLTAN, SEM HALLGATÓLAGOSAN – A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉRE, ILLETVE A WEBOLDALON MEGLÉVŐ INFORMÁCIÓKRA, TARTALOMRA, ANYAGOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKIG TERJEDŐEN AZ IAS ÉS A CSI MENTESÍTI MAGÁT A WEBOLDALRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ GARANCIA ALÓL, LEGYEN AZ NYÍLT VAGY BURKOLT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A VÉLELMEZETT ÉRTÉKGARANCIÁT ÉS EGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉST. SEM AZ IAS, SEM A CSI NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT. AZ IAS-TŐL, A CSI-TÓL VAGY EZEK MUNKATÁRSAITÓL, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐITŐL, IGAZGATÓITÓL ALKALMAZOTTAITÓL, KÉPVISELŐITŐL VAGY HASONLÓKTÓL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI TANÁCSOT VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓT NEM SZABAD GARANCIAKÉNT ÉRTELMEZNI; A FELHASZNÁLÓNAK NEM SZABAD SEMMI ILYEN INFORMÁCIÓRA VAGY TANÁCSRA HAGYATKOZNIA.

Az IAS, a CSI vagy a weboldal létrehozásában, megteremtésében vagy terjesztésében érintett bármely más fél nem tehető semmilyen körülmények között felelőssé semmiféle közvetlen, közvetett, előre nem látott vagy következményes kárért, amely az oldal használatából vagy használatára való képtelenségből ered; ebbe beletartozik az, de nem kizárólag, hogy a Felhasználó az IAS-től vagy a CSI-tól szerzett valamilyen információra támaszkodik, illetve ami tévedésből, mulasztásból, fájl vagy e-mail törléséből, hibából, működési zavarból, vírusból, késedelmes működésből vagy átvitelből, illetve eredmények bármilyen elmaradásából származik, függetlenül attól, hogy ezt vis maior, sikertelen kommunikáció, lopás vagy rombolás eredményezte-e, illetve hogy felhatalmazás nélküli hozzáférés történt-e a CSI vagy az IAS feljegyzéseihez, programjaihoz vagy szolgáltatásaihoz. A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy ez a bekezdés érvényes az ezen a weboldalon keresztül elérhető minden tartalomra és szolgáltatásra. Mivel a törvények államról államra változhatnak az Amerikai Egyesült Államokon belül és más országokban, a felelősség abban a maximális mértékben korlátozott, amennyit az érvényes törvények lehetővé tesznek.

III. TARTALOM

a) TULAJDONJOG

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez az oldal tartalmaz olyan információkat, adatokat, szoftvereket, fényképeket, ábrákat, videókat, betűtípusokat, grafikákat, zenéket, hangokat és egyéb anyagokat (együttesen „Tartalom”), amelyek szerzői jog, védjegy, üzleti titok, illetve egyéb tulajdonjog hatálya alá esnek; továbbá hogy ezek a jogok érvényesek és védelmet élveznek minden formában, médiában és technológiában, amely ma létezik, vagy amely a jövőben kerül kifejlesztésre. Minden Tartalom kollektív szerzői jogvédelem alatt áll az Egyesült Államokban és nemzetközileg érvényes szerzői jogi törvények alapján, és az IAS birtokolja a szerzői jogot az ilyen Tartalom kiválasztása, koordinációja, elrendezése és fejlesztése tekintetében. A felhasználó nem teheti meg a Tartalom egészével vagy részével, hogy módosítja, eltávolítja, törli, kiegészíti, hozzátesz, nyilvánosságra hozza, továbbítja, részt vesz az áthelyezésében vagy eladásában, belőle származtatott terméket hoz létre, vagy valamilyen módon kiaknázza a Tartalom bármely részét. Annak kivételével, amikor a vonatkozó törvény ezt megengedi, a felhasználó nem tölthet fel, nem posztolhat, nem reprodukálhat és nem terjeszthet semmilyen, szerzői joggal vagy egyéb tulajdonjoggal védett Tartalmat anélkül, hogy erre engedélyt kapna a szerzői jog vagy egyéb tulajdonosi jog birtokosától.

b) EXPORTÁLÁS

Az Egyesült Államokban létrehozott technológia exportálását és újraexportálását az USA exportálást szabályozó törvényei szabályozzák. Ebbe beletartozik az információk és szoftverek elektronikus úton történő átadása idegen országok és bizonyos idegen állampolgárok számára. A felhasználó beleegyezik, hogy betartja ezeket a törvényeket és előírásokat – beleértve, de nem kizárólagosan, a kiviteligazgatási törvényt (Export Administration Act) és a fegyverkivitel-szabályozási törvényt (Arms Export Control Act) –, és nem helyez át ezekbe a törvényekbe ütköző módon sem elektronikus átvitel útján, sem más módon semmilyen, erről az IAS-oldalról származó Tartalmat sem idegen állampolgár számára, sem idegen célállomásra.

IV. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az IAS Adatvédelmi irányelveivel összhangban az IAS tiszteletben tartja a Felhasználóinak a magánjellegű adatait.

V. A HASZNÁLAT BESZÜNTETÉSE

Az IAS külön értesítés nélkül megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését, vagy felfüggesztheti bármilyen Felhasználó hozzáférését az egész oldalhoz vagy annak egy részéhez olyan viselkedés miatt, amelyről az IAS vagy a CSI saját kizárólagos megítélése alapján úgy tartja, hogy sért valamilyen vonatkozó törvényt, vagy károsítja egy másik Felhasználó, egy harmadik szolgáltató fél, egy szolgáltatásnyújtó, az IAS vagy a CSI érdekeit.

VI. 18 ÉVEN ALULI GYERMEKEK ÁLTALI HASZNÁLAT

Sem az IAS, sem a CSI nem akadályozhatja meg, hogy fiatalkorúak látogassák ezt a weboldalt. Az IAS-nek és a CSI-nak a szülőkre, gyámokra és a 18 éven alatti gyerekek felügyeletéért felelős személyekre kell bíznia annak eldöntését, hogy mely anyagok felelnek meg arra, hogy ilyen gyerekek megnézzék és/vagy megvásárolják.

VII. A VONATKOZÓ TÖRVÉNY

Ezt a weboldalt megállapodás alapján a CSI hozta létre és üzemelteti Kalifornia államban. Ezért ezeket a mentesítő nyilatkozatokat és felhasználási feltételeket Kalifornia állam törvényei szabályozzák, és nem vehető tekintetbe semmi olyan szempont, ami e törvények hatályosságát nem ismeri el. A CSI fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor változtasson a weboldalon, illetve ezeken a mentesítő nyilatkozatokon és felhasználási feltételeken. Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül beleegyezik, hogy aláveti magát Kalifornia állam bíróságai, illetve az Egyesült Államok Kalifornia államban működő bíróságai kizárólagos bírói illetékességének, amennyiben bírósági perre kerül sor e weboldal használatából kifolyólag vagy vele kapcsolatban (és beleegyezik, hogy e bíróságokon kívül nem kezd semmilyen ezzel kapcsolatos peres eljárásba), lemond minden azzal kapcsolatos ellenvetésről, hogy egy ilyen ügy tárgyalásának helyszíne Kalifornia államban legyen, és beleegyezik abba, hogy nem nyújt be semmilyen ellenvetést vagy igényt semmilyen kaliforniai bírósághoz arra vonatkozóan, hogy az ott kimondott bírósági döntést nem megfelelő formában mondták ki.

VIII. ELVÁLASZTHATÓSÁG

E Használati feltételek rendelkezései minden esetben elválaszthatóak. Ha bármilyen okból a Használati feltételek valamely rendelkezése részben érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik valamely jogrendszerben, akkor az a rendelkezés e jogrendszerben az érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség mértékében hatályon kívül kerül, anélkül hogy bármilyen módon hatással lenne az érvényességre vagy az érvényesíthetőségre bármely másik jogrendszerben, illetve a többi rendelkezésre bármely jogrendszerben.

IX. NYUGTÁZÁS

A Használati feltételek képezik – beleértve az összes itt idézett dokumentumot – a teljes megállapodást közted, illetve az IAS és a CSI között az IAS-szel és a CSI-jal való kapcsolatodat illetően, és minden korábbi nyilatkozat vagy értelmezés helyébe lép. Azáltal, hogy használod az IAS weboldalát, EGYETÉRTESZ AZZAL, HOGY ÉRVÉNYESEK RÁD A HASZNÁLATI FELTÉTELEK. A fent említett Használati feltételek változhatnak.

×