Vilkår for bruk

Velkommen til vårt nettsted. Målet med dette nettstedet er å gi informasjon om Den internasjonale assosiasjonen av scientologer («IAS») til den størst mulige gruppe mennesker.

Nedenfor er våre Vilkår for bruk som forteller deg hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Ved å gå inn på ethvert område av dette nettstedet, samtykker brukere i å være juridisk bundet og å følge vilkårene som er angitt nedenfor. Dette nettstedet eies av IAS, og i overensstemmelse med en serviceavtale, hostes og opprettholdes av Church of Scientology International («CSI»). Informasjonen på dette nettstedet er gitt av IAS Administrations.

I. VAREMERKER

Hver eneste grafikk, logo, hvert servicemerke og varemerke som brukes på dette nettstedet, er enten eid av IAS eller brukes med tillatelse fra eieren. Derfor kan ingen grafikker, logoer, servicemerker eller varemerker brukes uten forutgående skriftlig samtykke fra IAS eller eieren.

II. FRASKRIVNINGSKLAUSUL OG ANSVARSBEGRENSNING

Brukeren uttrykkelig samtykker i at bruk av dette nettstedet er på brukerens eget ansvar. Verken IAS eller CSI, eller noen av deres respektive stabsmedlemmer, ledere, direktører, ansatte eller representanter, garanterer at dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt, og de gir heller ingen garanti for resultatene som oppnås fra bruk av dette nettstedet.

DETTE NETTSTEDET TILVEIEBRINGES AV IAS OG HOSTES AV CSI PÅ ET «SOM DET ER» (AS IS) OG «SOM TILGJENGELIG» (AS AVAILABLE) GRUNNLAG. VERKEN IAS ELLER CSI HEVDER NOEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, VEDRØRENDE DRIFTEN AV NETTSTEDET, INFORMASJONEN, INNHOLDET, MATERIALER ELLER TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET. I DEN FULLE UTSTREKNING TILLATT AV GJELDENDE LOVER FRASKRIVER IAS OG CSI SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VERKEN IAS ELLER CSI SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR FRA BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE STRAFFENDE SKADER OG FØLGESKADER. INGEN MUNTLIGE RÅD ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON GITT AV IAS, CSI ELLER DERES RESPEKTIVE STABSMEDLEMMER, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER LIGNENDE, SKAL LAGE EN GARANTI, OG HELLER IKKE SKAL BRUKEREN SETTE SIN LIT TIL ENHVER SLIK INFORMASJON ELLER RÅD.

Under ingen omstendigheter skal IAS, CSI eller noen annen part involvert i å skape, produsere, eller distribuere dette nettstedet være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som resultat fra bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til avhengighet av en bruker på opplysninger innhentet fra IAS eller CSI eller at resultatene fra feil, utelatelser, avbrudd, sletting av filer eller e-post, feil, feil, virus, forsinkelser i drift eller overføring, eller enhver fiasko i utførelse, hvorvidt resultatet av handlinger av Gud, kommunikasjonsproblemer, tyveri, ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til CSI eller IAS' opptegnelser, programmer, eller tjenester. Brukeren hermed anerkjenner at dette avsnittet skal gjelde for alt innhold og tjenester tilgjengelige gjennom dette nettstedet. Siden loven kan variere fra delstat til delstat i USA eller i andre land, er ansvar begrenset i høyeste grad ifølge alle gjeldende lover.

III. INNHOLD

A. EIENDOMSRETTIGHETER

Brukere erkjenner at dette nettstedet inneholder informasjon, data, programvare, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafikk, musikk, lyder og annet materiale (samlet kalt «Innholdet»), som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, eller annen eiendomsrett, og at disse rettighetene er gyldig og beskyttet i alle former, medier og teknologier som eksisterer nå eller heretter utviklet. Alt innhold har opphavsrett som et kollektivt arbeid under de amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett, og IAS eier en opphavsrett i valget, koordineringen, arrangementet, og forbedringen av slikt innhold. Brukeren kan ikke endre, fjerne, slette, forsterke, legge til, publisere, overføre, delta i overføringen eller salg av, lage avledede arbeider fra, eller på noen måte utnytte noe av innholdet, helt eller delvis. Bortsett fra det som er tillatt av loven, kan brukeren ikke laste opp, reprodusere eller distribuere noe innhold som er beskyttet av opphavsrett eller annen eiendomsrett uten å innhente tillatelse fra eieren av opphavsretten eller annen eiendomsrett.

B. EKSPORT

USAs eksportkontroll-lover regulerer eksport og gjeneksport av teknologi med opphav i USA. Dette inkluderer elektronisk overføring av informasjon og programvare til andre land, og til visse utenlandske statsborgere. Brukeren samtykker i å følge disse lovene og deres forskrifter – inkludert, men ikke begrenset til Export Administration Act og Arms Export Control Act og ikke overføre, ved hjelp av elektronisk overføring eller på annen måte, noe innhold utledet fra dette IAS-nettstedet til verken utenlandske statsborger eller et utenlandsk bestemmelsessted i overtredelse av slike lover.

IV. REGLER FOR BEHANDLING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

I overensstemmelse med vilkårene i IAS’ regler for behandling av personlige opplysninger, respekterer IAS privatlivet til dens brukere.

V. OPPHØR AV BRUKEN

IAS kan avslutte brukerens tilgang, eller midlertidig oppheve brukerens tilgang til hele eller deler av dette nettstedet uten varsel, for enhver atferd som IAS eller CSI, etter eget forgodtbefinnende, mener er i overtredelse av gjeldende lover eller er skadelig for interessene til en annen bruker, en tredjepart, en tjenesteleverandør, IAS eller CSI.

VI. BARN UNDER 18 ÅR – BRUK AV NETTSTEDET

Verken IAS eller CSI kan hindre mindreårige fra å besøke dette nettstedet. IAS og CSI må stole på foreldre, verger og dem som er ansvarlige for tilsyn av barn under 18 år å bestemme hvilke materialer som er passende for slike barn for visning og/eller innkjøp.

VII. GJELDENDE LOVER

Dette nettstedet, ifølge en overensstemmelse, er skapt og hostes av CSI i delstaten California. Som sådan vil lovene i delstaten California styre disse fraskrivningsklausulene, vilkårene og betingelsene, uten å gi effekt til noen prinsipper i Internasjonal privatrett. CSI forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dette nettstedet og disse fraskrivningsklausulene, vilkårene og betingelsene til enhver tid. Brukeren samtykker herved ugjenkallelig og uforbeholdent i å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i delstaten California og USA som ligger i delstaten California for hvilken som helst rettssaker som oppstår av eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet (og samtykker i å ikke starte noen rettssaker forbundet med det unntatt i slike domstoler) fritar enhver innvending til lokaliteten for enhver slik rettssak i delstaten California og samtykker i ikke å trygle eller hevde i enhver California domstol at slike rettssaker brakt deri har blitt brakt inn i en upassende form.

VIII. DELVIS UGYLDIGHET

Bestemmelsene i disse Vilkårene for bruk er ment å være gjennomførbare. Hvis av noen grunn en bestemmelse i disse Vilkårene for bruk skal bli erklært ugyldig eller uhåndhevelig helt eller delvis i enhver jurisdiksjon, da skal denne bestemmelsen, i henhold til den juridiksjonen, være ineffektiv i den grad den er ugyldig eller ugjennomførbar uten på noen måte å påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av det i noen annen jurisdiksjon eller de resterende bestemmelsene heri i noen jurisdiksjon.

IX. ANERKJENNELSE

Vilkårene for bruk, inkludert alle dokumenter det henvises til her, representerer hele forståelsen mellom deg og IAS og CSI vedrørende ditt forhold til IAS og CSI og erstatter alle tidligere uttalelser eller påstander. DU SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE FOR BRUK ved å bruke IAS’ nettsted. De tidligere nevnte Vilkår for bruk er gjenstand for forandring.

×