GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op onze website. Het doel van deze website is om informatie te verschaffen over de Internationale Associatie van Scientologen ("IAS”) aan de grootst denkbare groep mensen.

Hieronder staan onze gebruiksvoorwaarden die precies laten zien wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Door welk deel dan ook van deze website te benaderen, verklaren gebruikers het ermee eens te zijn dat ze wettelijk verplicht zijn zich te houden aan de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Deze site is in het bezit van de IAS en wordt in overeenstemming met een service-overeenkomst gehost en onderhouden door de Church of Scientology International (“CSI”). De informatie op de website wordt aangeboden door IAS Administrations.

I. HANDELSMERKEN

Elk vignet, logo, dienst- of handelsmerk dat op deze website wordt gebruikt, is of eigendom van de IAS, of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Dus geen enkel vignet, logo of dienst- en handelsmerk mag worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de IAS of de eigenaar ervan.

II. VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van deze site geheel voor risico van de gebruiker is. IAS noch CSI, noch enige van hun respectievelijke stafleden, functionarissen, directeuren, werknemers of agenten, garanderen dat deze site ononderbroken ter beschikking zal zijn of foutloos is, noch geven ze enige garantie op de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruikmaken van deze site.

DEZE SITE WORDT VERSTREKT DOOR DE IAS EN GEHOST DOOR CSI OP BASIS VAN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS. IAS NOCH CSI GEVEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE, OF OP INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF DIENSTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GEBODEN. TOT IN DE VOLLE OMVANG DIE DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN WORDT GEBODEN, VRIJWAREN IAS EN CSI ZICH VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IAS NOCH CSI ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE STRAFBAARSTELLING OF GEVOLGSCHADE. GEEN ENKEL MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR IAS, CSI OF HUN RESPECTIEVELIJKE STAFLEDEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF WELKE DAN OOK, ZAL EEN GARANTIE GEVEN, NOCH KAN EEN GEBRUIKER VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES.

Onder geen beding zal IAS, CSI of welke andere betrokken partij bij het creëren, produceren of het verspreiden van deze site, aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het resultaat zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, waaronder, maar niet beperkt tot het vertrouwen door een gebruiker op enige informatie verkregen van IAS of CSI, of dat resultaten van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderen van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertraging in werking of transmissie, of welk tekortschieten dan ook van de uitvoering, al dan niet als gevolg van overmacht, fouten in communicatie, diefstal, vernieling, of onbevoegde toegang tot bestanden, programma’s of diensten van CSI of IAS. Gebruiker bevestigt hierbij dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud en diensten die via deze site beschikbaar zijn. Omdat de wetgeving kan variëren van staat tot staat binnen de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen, wordt aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperkt voor zover toegestaan door alle van toepassing zijnde wetten.

III. INHOUD

a. EIGENDOMSRECHTEN

Gebruiker erkent dat deze site informatie, gegevens, software, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal (samen de “Inhoud” genoemd) bevat, die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en dat deze rechten geldig zijn en worden beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of hierna ontwikkeld zullen worden. Alle Inhoud is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder het Amerikaanse en Internationale auteursrecht en de IAS bezit het auteursrecht van de selectie, coördinatie, rangschikking, en verbetering van dergelijke Inhoud. Gebruiker mag de Inhoud niet wijzigen, verwijderen, aanvullen, toevoegen, publiceren, verzenden of deelnemen aan de overdracht of verkoop van afgeleide werken van, of op enige wijze exploiteren van de Inhoud, in zijn geheel of gedeeltelijk. Tenzij dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, mag de gebruiker niet uploaden, posten, reproduceren, distribueren van elke Inhoud beschermd door auteursrechten of andere eigendomsrechten, zonder machtiging van de eigenaar van het auteursrecht of ander eigendomsrecht.

b. EXPORT

De Amerikaanse exportwetten reguleren de uitvoer en wederuitvoer van technologie die uit de Verenigde Staten afkomstig is. Dit geldt ook voor de elektronische overdracht van informatie en software naar andere landen en bepaalde buitenlandse instellingen. De gebruiker stemt ermee in om deze wetten en hun verordeningen te volgen – waaronder, maar niet beperkt tot de Export Administration Act en de Arms Export Control Act, en hij zal geen enkele Inhoud die afkomstig is van deze IAS-site overdragen, langs elektronische weg of anderszins naar een buitenlandse partij of een buitenlandse bestemming, die dergelijke wetten schendt.

IV. PRIVACY BELEID

In overeenstemming met de voorwaarden van het IAS Privacy Beleid, respecteert de IAS de privacy van de gebruikers.

V. BEËINDIGING VAN GEBRUIK

IAS is gemachtigd om de gebruiker de toegang tot de site of een deel van deze site te ontzeggen of dit op te schorten, zonder bericht, voor elk denkbaar gedrag waarvan IAS of CSI, naar hun eigen goeddunken, vindt dat dat in overtreding is met welke van toepassing zijnde wet dan ook, of die schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker, een derde partij provider, een service provider, IAS of CSI.

VI. GEBRUIK DOOR KINDEREN ONDER DE 18

IAS noch CSI kunnen verbieden dat minderjarigen deze website bezoeken. IAS en CSI moeten vertrouwen op ouders, voogden en degenen die verantwoordelijk zijn voor het superviseren van kinderen onder de 18 om te beslissen welke materialen geschikt zijn voor deze kinderen om te bekijken en/of te kopen.

VII. TOEPASSELIJK RECHT

Deze site wordt als gevolg van een overeenkomst, gecreëerd en gehost door de CSI in de staat Californië. Vandaar dat de wetten van de staat Californië op deze disclaimers, termen en voorwaarden van toepassing zijn, zonder dat de uitvoering daarvan invloed heeft op de beginselen van conflicten tussen wetten. CSI behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in deze site en deze disclaimers, termen en voorwaarden te kunnen aanbrengen. Gebruiker stemt er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de staat van Californië en van de Verenigde Staten van Amerika gelegen in de staat Californië, voor eventuele geschillen die ontstaan zijn of verband houden met het gebruik van deze website (en stemmen ermee in om geen enkele rechtszaak aangaande dit te beginnen, behalve bij deze rechtbanken) en doet geen aanspraak op enig recht op bezwaar tegen de locatie of een dergelijke procesvoering in de staat Californië en stemt ermee in om niet in een Hof van Californië te pleiten of te beweren dat een dergelijke rechtszaak daar in een lastige vorm is ingebracht.

VIII. SCHEIDBAARHEID

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om deze van elkaar te kunnen scheiden. Als er enige reden bestaat dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk in enig rechtsgebied ongegrond of onuitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling ongeldig zijn zonder op enige wijze invloed te hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid daarvan in enige andere bevoegde rechtbank of op de overige bepalingen hieruit in enig rechtsgebied.

IX. BEVESTIGING

Deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de gehele overeenkomst tussen jou en de IAS en CSI met betrekking tot jouw relatie met IAS en CSI en vervangt alle voorafgaande uitspraken of verklaringen. Door gebruik te maken van de IAS website, GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE GEBONDEN BENT AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. De eerder genoemde gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

×