COOKIEBELEID

Dit Cookiebeleid gaat over het gebruik van cookies, socialemediaplug-ins en andere soortgelijke technologieën door IAS Administrations bij uw bezoek aan onze website www.iasmembership.org (hierna: ‘Website’). Voor meer informatie over wat cookies en socialemedia­plug‑ins zijn, zie Artikel 2.

Door onze Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en socialemedia­plug‑ins, bevestigt u dat u alle informatie over dat gebruik heeft gelezen en dat u ondubbelzinnig instemt met dit gebruik zoals het in dit Cookiebeleid hieronder wordt uiteengezet.

Als u meer (algemene) informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, anders dan door middel van cookies en socialemedia­plug‑ins, bijvoorbeeld met betrekking tot uw communicatie met ons via e‑mail, telefoon, fax en sociale media of met betrekking tot uw bestelling of aankoop, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Privacybeleid.

 1. WIE ZIJN WIJ?
  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika (hierna: ‘IASA’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). IAS Administrations is een non-profitorganisatie die gecontracteerd is om diensten te verlenen aan de leden van de International Association of Scientologists (‘IAS’). U kunt contact met ons opnemen via e‑mail naar iasagdpr@iasadministrations.info.
  2. Wanneer er in dit Cookiebeleid wordt verwezen naar wetten en regelgeving, zijn mogelijke amendementen van deze wetten of regelgeving hier impliciet bij inbegrepen.
  3. We behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid op ons eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval zullen die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voor die veranderingen en aanpassingen van kracht worden, via onze Website worden doorgegeven. Verder gebruik van onze Website zal dan onderworpen zijn aan het gewijzigde Cookiebeleid.
 2. WAT ZIJN COOKIES EN SOCIALEMEDIAPLUG-INS?
  1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie of persoonsgegevens bevatten.
  2. Socialemediaplug-ins zijn kleine stukjes software die door socialemedia­serviceproviders (zoals Facebook en LinkedIn) zijn ontwikkeld en door hen worden verschaft, die ons in staat stellen om sociale media op onze Website te integreren.
 3. WELKE COOKIES EN SOCIALEMEDIAPLUG-INS GEBRUIKEN WE?
  1. Wanneer u onze Website bezoekt worden er cookies op uw apparaat geplaatst en worden er socialemedia­plug‑ins gebruikt. Deze stellen ons over het algemeen in staat om u te identificeren. We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in hoe u en anderen onze Website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen die ons in staat stellen onze Website, materialen en diensten te verbeteren om u een betere gebruikerservaring te bieden. Als u niet instemt met ons gebruik van cookies, zie dan Artikel 7.
  2. We kunnen gebruikmaken van de volgende soorten cookies:
   • Strikt noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze Website;
   • Functionele cookies die worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar onze Website terugkeert;
   • Prestatieverhogende cookies die worden gebruikt om het aantal bezoekers van onze Website te herkennen en te tellen en om te analyseren hoe bezoekers op onze Website zich over onze Website begeven;
   • Promotiecookies die worden gebruikt om uw bezoek aan onze Website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links waarop u heeft geklikt te analyseren.
  3. Onze Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalysedienst, aangeboden door Google Inc., gebruikt analytische cookies. Deze dienst helpt ons bezoekersinformatie (zoals browsergebruik, nieuwebezoekersaantallen, respons op marketingactiviteit en browsertijden) te verzamelen en te analyseren om onze Website en uw ervaring te verbeteren, en om onze marketingcampagnes relevant te maken.
  4. In de onderstaande tabel geven wij u een overzicht van de cookies en socialemedia­plug‑ins die we op onze Website gebruiken.
    NAAM:TYPEUITLEG / DOELBEWAARTERMIJN
   1._gaCookie (prestatieverhogend)

   Cookies die door Google Analytics ter beschikking worden gesteld om ons te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van onze Website (zie Artikel 3.3).

   Lees meer over Google Analytics Cookie Usage on Websites.

   2 jaar
   2._gatCookie (prestatieverhogend)1 minuut
   3._gidCookie (prestatieverhogend)24 uur
 4. AAN WIE STUREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij zijn afhankelijk van derde partijen, bijvoorbeeld:
   • Om u onze Website aan te bieden (zoals een hostingprovider); of
   • Om onze promotionele informatie gericht te maken (zoals een marketingbedrijf); of
   • Om uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te leveren); of
   • Om uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstverlener of een organisatie die krediet controleert).
  2. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de Church of Scientology International en andere nationale, regionale en plaatselijke organisaties van de Scientology Kerk, zoals plaatselijke Kerken, Missies en socialeverbeterings- en humanitaire programma’s, Continental Membership Offices of IAS Velddisseminators. We delen bijvoorbeeld uw IAS‑lidmaatschapsstatus en uw contactgegevens met de Church of Scientology International (CSI) om haar te laten weten of u bevoegd bent een Hubbard Professionele Mark Ultra VIII E‑meter te bezitten of om in aanmerking te komen voor bepaalde ledenkortingen. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties er nauwgezet op zullen letten dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat er in dit Cookiebeleid wordt uiteengezet.
  3. Wij zouden wettelijk verplicht kunnen worden om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties of overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals beschreven in Artikel 3 hierboven.
  4. Wij delen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met een andere derde partij dan die die vermeld staan in de Artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dat te doen. Wij kunnen anonieme gegevens aan andere organisaties sturen die die gegevens gebruiken voor het verbeteren van materialen en diensten, alsook voor het verbeteren van de marketing, het vertonen en het verkopen van die materialen en diensten.
 5. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder ook de Verenigde Staten. Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te verwerken, zouden wij uw persoonsgegevens ook kunnen overdragen aan derden, die de verwerking in onze naam buiten de EER doen. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verplicht zijn gepaste waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor IASA zijn zulke waarborgen het gevolg van het feit dat wij rechtstreeks onderworpen zijn aan de Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor derde partijen kunnen zulke waarborgen het gevolg zijn van:
   • Wetgeving in het ontvangende land, die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit.
  2. Wij zouden geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke doorgifte plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er sprake is van waarborgen die de veiligheid en integriteit zullen zeker stellen van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de van toepassing zijnde wetgeving.
 6. AAN WELKE KWALITEITSGARANTIES VOLDOEN WIJ?
  1. Wij doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om aan de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te voldoen.
  2. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om aan de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te voldoen of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Het intrekken van uw toestemming zou kunnen betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van onze Website of een deel ervan. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven, tenzij er sprake is van:
   • Een doorslaggevend belang van IASA, of van een andere derde partij, om deze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van de toezichthoudende autoriteit of een andere overheid die ons verhindert de gegevens te de‑identificeren.
  3. U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het voor u relevanter maken van ons marketingmateriaal. Wij doen dit door uw unieke profiel, gebaseerd op relevante kenmerken, aan te passen en dan dit profiel te gebruiken om u te voorzien van communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotionele informatie over materialen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
  4. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of diefstal, alsook tegen verlies, vervalsing of vernietiging. De toegang van onze medewerkers of van het personeel van derde partijen zal alleen op need-to-know basis zijn en zal worden onderworpen aan strenge confidentialiteitsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn waar we ons uiterste best voor doen maar die nooit gegarandeerd kunnen worden.
  5. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie te ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor de ontvangst van zulke promotionele informatie wijzigen door op de opt-outlink te klikken in dergelijke promotionele informatie.
  6. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie, zoals tijdschriften, communicaties, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen op papier, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere informatie op papier door het indienen van een verzoek bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming, in overeenstemming met Artikel 8.8 van dit Cookiebeleid.
 7. WAT ALS U GEEN COOKIES WENST?
  1. Om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden geplaatst, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Hoe u deze instellingen aanpast om cookies te verwijderen en uw toestemming voor ons gebruik van cookies in te trekken, hangt af van de browser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat het wijzigen van deze instellingen of het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde onderdelen van deze Website niet langer naar behoren werken. Klik hieronder op de browser die u gebruikt om meer informatie te krijgen over hoe u de cookie-instellingen moet aanpassen:
 8. WAT ZIJN UW RECHTEN?
  1. U heeft het recht om te verzoeken om toegang tot alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en door ons worden verwerkt. We behouden ons het recht voor om een redelijke, administratieve kost in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang, die er duidelijk op gericht zijn om ons overlast of schade te berokkenen. Elk verzoek moet specificeren voor welke verwerkingsactiviteit u gebruik wilt maken van uw recht op toegang en dient aan te geven tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst.
  2. U heeft het recht op rectificatie, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, gratis gecorrigeerd worden. Als u een verzoek indient voor correctie, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt verzocht.
  3. U heeft het recht op intrekking van uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. U heeft het recht op gegevenswissing, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet hierbij echter in gedachten houden dat een verzoek voor verwijdering door ons zal worden afgewogen tegen:
   • Onze belangen en die van een derde partij, die zwaarder kunnen wegen dan uw belangen; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van overheidswege dat zo’n verwijdering verbiedt.
  5. U heeft het recht tot beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:
   • Wij de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens verifiëren; of
   • De verwerking ervan onwettig blijkt en u zich verzet tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens; of
   • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven; of
   • Wij verifiëren of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen indien u uw recht om bezwaar te maken uitoefent in overeenstemming met Artikel 8.6.
  6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als:
   • De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen; en
   • U in staat bent te bewijzen dat er ernstige en gegronde redenen bestaan in verband met uw situatie, die zo’n bezwaar rechtvaardigen; en
   • Onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw eigen belangen.
  7. U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. om van ons, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract met u, alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, te ontvangen.
  8. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e‑mail te sturen naar iasagdpr@iasadministrations.info. Een e‑mail met een verzoek om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Het moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen; en
   • Het moet, als dat vereist is, duidelijk de redenen geven voor het uitoefenen van uw recht; en
   • Uw verzoek moet voorzien zijn van de datum en een handtekening; en
   • Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Als u gebruikmaakt van het contactformulier, kunnen wij u vragen voor een ondertekende bevestiging en bewijs van uw identiteit.
×