COOKIE-POLICY

Denna Cookie-policy styr bruket av cookies och sociala medie-insticksprogram av IAS Administrations som en del av ditt besök på vår webbplats www.iasmembership.org (här nedan: “Webbplatsen”). För mer information om vad cookies och sociala medie-insticksprogram är, se Artikel 2.

Genom att du fortsätter använda vår Webbplats efter att ha blivit informerad om vår användning av cookies och sociala medie-insticksprogram, bekräftar du att du har läst all information om denna användning och att du otvetydigt samtycker till användningen, så som det anges i denna Cookie-policy nedan.

Om du vill ha mer (allmän) information om hur vi behandlar dina personuppgifter på annat sätt än genom cookies och sociala medie-insticksprogram, bland annat i förhållande till din kommunikation med oss via e‑post, telefon, fax och sociala medier eller i förhållande till din beställning, ditt köp eller betalning av medlemsavgift eller dina bidrag, hänvisar vi dig vänligen till vår Integritetspolicy.

 1. VILKA ÄR VI?
  1. Dina personuppgifter behandlas av IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, Kalifornien 90028, USA (här nedan: ”IASA”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). IAS Administrations är en ideell organisation som har kontrakterats för att tillhandahålla tjänster till medlemmar av International Association of Scientologists (”IAS”). Du kan kontakta oss via e‑post på iasagdpr@iasadministrations.info.
  2. När det i denna Cookie-policy hänvisas till lagar eller förordningar, är det underförstått att eventuella ändringar av dessa lagar eller förordningar inkluderas.
  3. Vi förbehåller oss rätten att förändra och anpassa denna Cookie-policy på vårt eget initiativ. I sådana fall kommer dessa ändringar och anpassningar att meddelas dig via vår Webbplats minst två veckor innan ändringarna och anpassningarna blir gällande. Vidare användning av vår Webbplats kommer att omfattas av den ändrade Cookie-policyn.
 2. VAD ÄR COOKIES OCH SOCIALA MEDIE-INSTICKSPROGRAM?
  1. Cookies är små textfiler som lagras på din enhets hårddisk och innehåller specifik information eller personuppgifter.
  2. Sociala medie-insticksprogram är små bitar programvara som utvecklats av och tillhandahålls av sociala medie-tjänsteleverantörer (såsom Facebook och LinkedIn), som gör det möjligt för oss att integrera sociala medier på vår Webbplats.
 3. VILKA COOKIES OCH SOCIALA MEDIE-INSTICKSPROGRAM ANVÄNDER VI?
  1. När du besöker vår Webbplats placeras ett antal cookies på din enhet och sociala medie-insticksprogram används. Rent allmänt möjliggör detta för oss att identifiera dig. Vi använder dessa uppgifter för att få inblick i hur du och andra använder vår Webbplats genom att samla statistisk information och användarinformation, vilket gör det möjligt för oss att förbättra vår Webbplats, material och tjänster för att kunna erbjuda dig en bättre användarupplevelse. Om du inte tycker om vår användning av cookies, se Artikel 7.
  2. Vi kan tänkas använda följande typer av cookies:
   • Absolut nödvändiga cookies som krävs för driften av vår Webbplats;
   • Funktionella cookies som används för att känna igen dig när du återvänder till vår Webbplats;
   • Prestandahöjande cookies som används för att känna igen och räkna antalet besökare på vår Webbplats och analysera hur besökare rör sig på vår Webbplats;
   • Reklamcookies som används för att registrera ditt besök på vår Webbplats, de sidor du har besökt och de länkar du har följt.
  3. Vår Webbplats använder Google Analytics. Denna webbanalystjänst, som tillhandahålls av Google Inc., använder analytiska cookies. Denna tjänst hjälper oss att samla in och analysera besökarinformation (såsom webbläsaranvändning, antalet nya besökare, gensvarsaktivitet på marknadsföring och hur många gånger en webbläsare har använts) så att vi kan förbättra vår Webbplats och din upplevelse och göra våra marknadsföringskampanjer relevanta.
  4. I tabellen nedan ger vi dig en översikt över de cookies och de sociala medie-insticksprogram som vi använder på vår Webbplats.
    NAMN:TYPFÖRKLARING/SYFTELAGRINGSPERIOD
   1._gaCookie (prestandahöjande)

   Cookies som tillhandahålls av Google Analytics för att hjälpa oss mäta hur användarna interagerar med innehållet på vår Webbplats (se Artikel 3.3).

   Ta reda på mer om Google Analytics användning av cookies på webbplatser.

   2 år
   2._gatCookie (prestandahöjande)1 minut
   3._gidCookie (prestandahöjande)24 timmar
 4. TILL VEM SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi förlitar oss på tredjeparter, till exempel:
   • För att ställa vår Webbplats till ditt förfogande (t.ex. ett webbhotell); eller
   • För att rikta vår marknadsförings­information (såsom ett marknadsföringsföretag); eller
   • För att behandla din beställning (såsom ett transportföretag för att leverera materialet till dig); eller
   • För att behandla din betalning (såsom en leverantör av betalningstjänster eller ett kreditupplysningsföretag).
  2. Eventuellt kommer vi att dela dina personuppgifter med Church of Scientology International och andra nationella, regionala eller lokala organisationer inom Scientology Kyrkan, så som lokala Kyrkor, Missioner, samhällsförbättrande program och humanitära program, Kontinentala medlemskapskontor eller IAS-fältdisseminerare. Vi delar till exempel din IAS-medlemskapsstatus och dina kontaktuppgifter med Church of Scientology International (CSI) för att låta dem veta din behörighet att äga en Hubbard Professional Mark Ultra VIII-E-meter eller din behörighet för vissa medlemsrabatter. Vi kommer dock att se till att alla Scientology-organisationer tar vederbörlig omsorg för att all behandling av dina personuppgifter är i enlighet med vad som anges i denna Cookie-policy.
  3. Vi kan vara rättsligt skyldiga att dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ – vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter – för att hörsamma en juridisk skyldighet som anges i Artikel 3 ovan.
  4. Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till annan tredje part än de som nämns i Artiklarna 4.1, 4.2 och 4.3 utan ditt uttryckliga samtycke. Det kan dock tänkas att vi skickar anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa uppgifter för att förbättra material och tjänster, liksom för att anpassa marknadsföring, skyltning och försäljning av detta material och dessa tjänster.
 5. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi behandlar dina personuppgifter både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i USA. För att behandla dina personuppgifter för de syften som anges i Artikel 3 ovan, kan vi också överföra dina personuppgifter till tredjeparter, vilka behandlar för vår räkning utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldig att säkerställa adekvata skyddsåtgärder avseende behandling av dina personuppgifter. För IASA är sådana skyddsåtgärder ett resultat av att vi är direkt förpliktade att följa EU-lagstiftning som avser skydd av personuppgifter. För tredjeparter kan sådana skyddsåtgärder vara konsekvensen av:
   • Att mottagarlandet har lagstiftning som kan anses motsvara det skydd som erbjuds inom EES; eller
   • Ett avtalsarrangemang mellan oss och den entiteten.
  2. Vi kan överföra anonymiserade och/eller sammanställda uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådan överföring äger rum, kommer vi att se till att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och integriteten av dina uppgifter och alla rättigheter med avseende på dina personuppgifter som du kan åtnjuta i enlighet med gällande föreskriven lagstiftning.
 6. VILKA KVALITETSFÖRSÄKRINGAR FÖLJER VI?
  1. Vi gör vårt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges i Artikel 3 ovan.
  2. Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppnå de syften som anges under Artikel 3 ovan eller tills du drar tillbaka samtycke till att behandla dem. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan använda hela eller en del av vår Webbplats. Vi kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de syften som beskrivs i Artikel 3 ovan, såvida det inte föreligger:
   • Ett intresse att behålla dina personuppgifter identifierbara hos IASA, eller annan tredje part, som väger tyngre; eller
   • En juridisk förpliktelse eller en som är baserad på en förordning eller en rättslig eller administrativ order som hindrar oss från att av-identifiera dem.
  3. Vi hoppas du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsansträngningar har att göra med att göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Vi gör detta genom att anpassa din unika profil baserat på relevanta karaktärsdrag och använder sedan denna profil för att förse dig med kommunikationer, reklam, erbjudanden, informationsblad och annan marknadsförings­information om material och tjänster som kan vara av intresse för dig.
  4. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade från obehörig åtkomst eller stöld samt från oavsiktliga förluster, manipulering och förstörelse. Åtkomst av våra anställda eller tredje parts personal kommer endast att förekomma på en behöver-veta-basis och vara föremål för strikta sekretessförpliktelser. Vi hoppas dock att du förstår att trygghet och säkerhet i bästa fall är ansträngningar och förpliktelser som aldrig kan garanteras.
  5. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e‑post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, kan du ändra dina inställningar angående att erhålla sådan marknadsförings­information genom att klicka på den opt-out-länk som tillhandahålls i sådan marknadsförings­information.
  6. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information i pappersform, såsom tidskrifter, kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, kan du invända mot att erhålla ytterligare marknadsförings­information i pappersform genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud i enlighet med Artikel 8.8 av denna Cookie-policy.
 7. VAD HÄNDER OM MAN INTE GILLAR COOKIES?
  1. För att förhindra att cookies sätts på din enhet, måste du konfigurera inställningarna på din webbläsare. Hur man justerar dessa inställningar, tar bort cookies och återkallar sitt samtycke till att vi använder cookies, beror på vilken webbläsare man använder. Tänk dock på att om man modifierar dessa inställningar eller tar bort cookies, kan det resultera i att vissa delar av denna Webbplats inte längre fungerar som den skall. Klicka på den webbläsare du använder nedan så får du mer information om hur du justerar cookie-inställningarna:
 8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
  1. Du har rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas av oss och som har med dig att göra. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrativ avgift för flera på varandra följande önskemål om tillgång som tydligt har skickats in för att orsaka oss besvär eller skada. Varje begäran måste ange för vilken behandlingsaktivitet du önskar använda din rätt att få tillgång, och måste ange vilka uppgiftskategorier du önskar få tillgång till.
  2. Du har rätten till rättelse, dvs. att be om att alla personuppgifter som har med dig att göra och är felaktiga, rättas utan kostnad. Om du skickar in en begäran om rättelse, måste din begäran åtföljas av bevis på den bristfälliga beskaffenheten hos de uppgifter för vilka rättelse begärs.
  3. Du har rätten att återkalla ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.
  4. Du har rätten att begära radering, dvs. att personuppgifter som har med dig att göra tas bort, ifall dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften eller om du återkallar ditt samtycke för behandling. Tänk dock på att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:
   • Våra och en tredje parts intressen som kan väga tyngre än dina intressen; eller
   • Rättsliga skyldigheter, domstolsavgöranden eller administrativa beslut som kan stå i strid med sådan radering.
  5. Du har rätten till begränsning istället för radering, dvs. att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:
   • Vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter; eller
   • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter; eller
   • Du begär dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, om vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som anges i Artikel 3 ovan; eller
   • Vi verifierar huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen om du utövar din rätt att invända i enlighet med Artikel 8.6.
  6. Du har rätten att invända mot behandling av personuppgifter ifall:
   • Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse; och
   • Du kan bevisa att det finns allvarliga och berättigade skäl i samband med din specifika situation som motiverar en sådan invändning; och
   • Våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen.
  7. Du har rätten till dataportabilitet, dvs. att från oss erhålla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, alla personuppgifter som du har gett oss, ifall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig.
  8. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller flera av de rättigheter som angetts ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e‑postmeddelande till iasagdpr@iasadministrations.info. En begäran via e‑post att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran skall uppfylla följande krav:
   • Klart och tydligt ange vilken rättighet du vill utöva; och
   • Klart och tydligt ange anledningarna till att du utövar din rättighet, om detta krävs; och
   • Din begäran skall dateras och undertecknas; och
   • Din begäran skall åtföljas av en digital skanning av ditt giltiga id-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret är det möjligt att vi ber dig om en undertecknad bekräftelse och bevis på din identitet.
×