ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till vår webbplats. Målet med denna webbplats är att tillhandahålla information om Internationella scientologförbundet (”IAS”) till så många människor som möjligt.

Nedan följer våra Användarvillkor som lägger fram vad du kan förvänta dig av oss och vad vi förväntar oss av dig. Genom att gå in på någon del av denna webbplats samtycker användare till att bindas juridiskt av och att iaktta de villkor som anges nedan. Denna webbplats innehas av IAS och enligt serviceavtal sköts dess serverutrymme av och den förvaltas av Church of Scientology International (”CSI”). Informationen på webbplatsen tillhandahålls av IAS Administrations.

I. VARUMÄRKEN

Varje grafik, logo, servicemärke och varumärke som används på denna webbplats innehas antingen av IAS eller används med tillstånd från ägaren. Således gäller att varje grafik, logo, servicemärke och varumärke ej får användas utan på förhand givet skriftligt tillstånd från IAS eller dess ägare.

II. FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Användaren samtycker uttryckligen till att användningen av denna webbplats är på användarens egen risk. Varken IAS eller CSI, eller någon av deras respektive personal, tjänstemän, chefer, anställda eller agenter, garanterar att denna webbplats kommer oavbrutet vara tillgänglig eller felfri, inte heller garanterar de några resultat som kan erhållas från användning av denna webbplats.

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS AV IAS OCH FINNS PÅ EN SERVER SOM FÖRVALTAS AV CSI PÅ EN BASIS AV ”SOM DEN ÄR” OCH ”NÄR DEN ÄR TILLGÄNGLIG”. VARKEN IAS ELLER CSI GÖR NÅGON UTFÄSTELSE ELLER LÄMNAR NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, ANGÅENDE WEBBPLATSENS DRIFT, INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG IAS OCH CSI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. VARKEN IAS ELLER CSI KAN HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA OCH TILLFÄLLIGA SKADOR, SAMT FÖLJDSKADOR, OCH SKADESTÅND I BESTRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SYFTE. INGA MUNTLIGA RÅD ELLER SKRIFTLIG INFORMATION SOM GES AV IAS, CSI ELLER DERAS RESPEKTIVE PERSONAL, TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, ELLER LIKNANDE, SKALL UTGÖRA EN GARANTI, OCH EJ HELLER SKALL ANVÄNDAREN FÖRLITA SIG PÅ NÅGON SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANA RÅD.

Under inga omständigheter skall IAS, CSI eller någon annan part som deltar i att skapa, producera eller distribuera denna sajt ansvara för några direkta, indirekta, tillfälliga och speciella skador samt följdskador som resulterar från användningen av eller oförmågan att använda denna webbplats, inklusive men inte begränsat till att Användaren förlitar sig på någon information som erhålls från IAS eller CSI eller som resultat av misstag, utelämnanden, avbrott, radering av filar eller e-postmeddelanden, felaktigheter, defekter, virus, förseningar i drift eller överföring, eller något underlåtande att utföra, om detta så sker på grund av force majeure, kommunikationsförsummelse, stöld, förstörelse, eller obehörig åtkomst till CSI:s eller IAS’ dokument, program eller tjänster. Användaren bekräftar härmed att denna punkt skall tillämpas på allt innehåll och tjänster som finns tillgängliga via den här webbplatsen. På grund av att lagar kan komma att variera från delstat till delstat inom USA eller i andra länder, begränsas ansvarigheten till den fullaste utsträckningen som tillåts av alla tillämpliga lagar.

III. INNEHÅLL

a. ÄGANDERÄTT

Användaren bekräftar att den här webbplatsen innehåller information, data, programvara, fotografier, diagram, videor, typsnitt, grafik, musik, ljud och annat material (sammantaget kallat ”Innehåll”) som skyddas av upphovsrätt, varumärken, som yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter och att dessa rättigheter är giltiga och skyddas i alla former, medier och teknologier som nu existerar eller som kan komma att utvecklas. Allt Innehåll är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk under USA:s och internationella lagar om upphovsrätt, och IAS innehar upphovsrätt angående valet, samordningen, uppställningen och förbättringen av sådant Innehåll. Användaren får inte ändra, ta bort, radera, lägga till, utöka eller publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk från, eller på något sätt utnyttja något av Innehållet, helt eller delvis. Förutom vad som tillåts enligt gällande lag får användaren inte ladda upp, posta, reproducera, eller distribuera något innehåll som skyddas av upphovsrätt, eller annan äganderätt, utan att erhålla tillstånd från ägaren av upphovsrätten eller annan äganderätt.

b. EXPORT

USA:s lag on kontroll av export reglerar export och återexport av teknologi som härstammar från Förenta staterna. Detta inkluderar elektronisk överföring av information och mjukvara till andra länder och till vissa utländska medborgare. Användaren samtycker till att följa dessa lagar och dess bestämmelser – inklusive men inte begränsat till Export Administration Act och Arms Export Control Act och att inte överföra, genom elektronisk överföring eller på annat sätt, något Innehåll som kommer från denna IAS-webbplats antingen till en utländsk medborgare eller till en utländsk destination i strid mot sådana lagar.

IV. INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med villkoren i IAS integritetspolicy respekterar IAS användarens integritet.

V. UPPSÄGNING AV ANVÄNDNING

IAS kan avbryta Användarens åtkomst, eller upphäva Användarens tillgång till hela eller en del av denna webbplats utan förvarning, för uppförande som IAS eller CSI, enligt eget gottfinnande, anser är ett brott mot gällande lagar eller är skadligt för en annan Användares intressen, en tredje parts leverantör, tjänsteleverantör, IAS eller CSI.

VI. BARN UNDER 18 ÅR SOM ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Varken IAS eller CSI kan förbjuda minderåriga från att besöka denna webbplats. IAS och CSI måste förlita sig på att föräldrar, förmyndare och de som är ansvariga för att övervaka barn under 18 års ålder avgör vilket material som är lämpligt för barnen att titta på och/eller köpa.

VII. TILLÄMPLIG LAG

Denna webbplats, enligt en överenskommelse, skapades och förvaltas av CSI på sina serverar i delstaten Kalifornien. Därför är det lagarna i delstaten Kalifornien som styr dessa friskrivningsklausuler och villkor utan att låta någon princip om konflikter av lagar träda i kraft. CSI förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats och dessa friskrivningsklausuler och villkor när som helst. Användaren samtycker härmed oåterkalleligen och villkorslöst till att lyda under den exklusiva domsrätten hos domstolarna i delstaten Kalifornien och Förenta staterna som ligger i delstaten Kalifornien i fall en rättstvist uppstår till följd av eller i samband med användning av denna webbplats (och samtycker till att inte inleda process i ärendet förutom i dessa domstolar), avstår från eventuella invändningar mot att platsplaceringen av sådana tvister förläggs till delstaten Kalifornien och samtycker till att inte plädera eller hävda i någon domstol i Kalifornien att en sådan process som har lagts fram däri är oläglig.

VIII. ENSKILDA VILLKORS OGILTIGHET

Bestämmelserna i dessa Användarvillkor är avsedda att gälla på enskild basis. Om någon av punkterna i dessa Användarvillkor av någon anledning anses vara ogiltig eller ej genomförbar i sin helhet eller i något avseende under någon domsrätt, skall punkten anses vara ogiltig eller ej genomförbar i den utsträckningen under denna domsrätt utan att på något sätt påverka giltigheten eller verkställbarheten hos dessa under någon annan domsrätt eller de återstående bestämmelserna häri under någon domsrätt.

IX. BEKRÄFTELSE

Användarvillkoren, inklusive alla dokument som hänvisas till häri, utgör hela överenskommelsen mellan dig och IAS och CSI angående ditt förhållande till IAS och CSI och ersätter alla tidigare uttalanden eller påståenden. DU SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV ANVÄNDARVILLKOREN GENOM ATT ANVÄNDA IAS WEBBPLATS. De tidigare nämnda Användarvillkoren kan komma att ändras.

×